Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Hàm ngày và thời gian

Để biết thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên hàm đó ở cột đầu tiên.
Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.
Hàm
Mô tả
Trả về số sê-ri của một ngày cụ thể
Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Hàm này rất hữu ích trong các công thức khi bạn cần tính toán độ tuổi.
Chuyển đổi ngày từ dạng văn bản thành dạng số sê-ri
Chuyển đổi số sê-ri thành một ngày trong tháng
Trả về số ngày giữa hai ngày
Tính toán số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày
Trả về số sê-ri của một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu một số tháng đã xác định
Trả về số sê-ri của ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau một số tháng cụ thể
Chuyển đổi số sê-ri thành giờ
Trả về số của số tuần ISO của năm cho một ngày đã cho
Chuyển đổi số sê-ri thành phút
Chuyển đổi số sê-ri thành tháng
Trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa hai ngày
Trả về số ngày làm việc trọn vẹn giữa hai ngày bằng cách dùng tham số để cho biết có bao nhiêu ngày cuối tuần và đó là những ngày nào
Trả về số sê-ri của ngày và thời gian hiện thời
Chuyển đổi số sê-ri thành giây
Trả về số sê-ri của một thời gian cụ thể
Chuyển đổi thời gian từ dạng văn bản thành dạng số sê-ri
Trả về số sê-ri của ngày hôm nay
Chuyển đổi số sê-ri thành một ngày trong tuần
Chuyển đổi số sê-ri thành một số biểu thị cho vị trí theo dạng số thức của một tuần trong một năm
Trả về số sê-ri của một ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định
Trả về số sê-ri của ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định bằng cách dùng tham số để cho biết có bao nhiêu ngày cuối tuần và đó là những ngày nào
Chuyển đổi số sê-ri thành năm
Trả về phần của năm thể hiện cho số ngày trọn vẹn tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét