Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2020

Chương 1. Giới thiệu nội dung khóa học 800xA và thư viện Mineral của ABB

 1.1. Mục đích

Tìm hiểu hoạt động và cấu hình hệ thống tự động hóa 800xA sử dụng thư viện Minerals. Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên nắm được kiến trúc hệ thống của hệ thống tự động hóa và các thành phần phần cứng của hệ thống. Học viên có thể cấu hình, sửa đổi và kiểm tra các chương trình ứng dụng của Controller bằng phần mềm lập trình Control Builder M. Học viên có thể vận hành Process Portal và thiết lập graphic  điều khiển quá trình, các biểu đồ theo dõi (Trend) và cảnh báo (Alarm). Học viên nắm được các chức năng cơ bản của các đối tượng khác nhau trong thư viện Mineral, nắm được cấu trúc các loại dữ liệu và cấu trúc chương trình.

1.2. Nội dung

 • Kiến trúc hệ thống 800xA (System 800xA Architecture)
 • Cấu hình phần cứng Controller AC 800M (Controller AC 800M Hardware Configuration)
 • Plant Explorer và Engineering Workplace (Plant Explorer and Engineering Workplace)
 • Control Builder M và Project Explorer (Control Builder M and Project Explorer)
 • Biến và các kiểu dữ liệu (Variables and Data Types)
 • Lập trình theo tiêu chuẩn IEC 61131-3, Sơ đồ khối (FBD) và câu lệnh (ST) (Programming according IEC 61131-3, Function Block Diagram (FBD) and Structured Text (ST))
 • Cấu hình nâng cao với Control Modules và Cấu trúc dữ liệu (Advanced Configuration with Control Modules and Structured Data Types)
 • Xây dựng ứng dụng với thư viện Mineral (Minerals Applications – Minerals Library)
 • Giám sát và chạy thử chương trình ứng dụng (Monitoring and Testing Applications)
 • Giao tiếp OPC (OPC Communication)
 • Màn hình vận hành (Operator Workplace)
 • Cấu hình Graphic (Configure Process Graphics)
 • Cấu hình Event và Alarm (Configure Events and Alarms)
 • Cấu hình Historical Data và Biểu đồ (Configure Historical Data Collection and Trend Displays)
 • Backup và Restore hệ thống (Backup / Restore of the System)

Tài liệu tham khảo:

 1. Tài liệu training của ABB

0 nhận xét:

Đăng nhận xét