Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

TIA Portal V13 - S7-1200 PLC & Matrikon OPC Server

 https://community.clujit.ro/pages/viewpage.action?pageId=7803163

https://community.clujit.ro/pages/viewpage.action?pageId=7803185

Trang này chứa thông tin về cách cấu hình Máy chủ Matrikon OPC cho Modbus TCP / IP, kết nối nó với PLC Siemens S7-1200 và đọc / ghi dữ liệu vào thanh ghi giữ PLC. Nó cũng chỉ ra cách xác định các mục hoặc thẻ trong Matrikon OPC Explorer để được đọc hoặc ghi.

Sử dụng Matrikon OPC Server cho Modbus, chúng ta sẽ:

 1. Thiết lập cấu hình trong Matrikon OPC Server để MOdbus kết nối với S7-1200 PLC 
 2. Liên kết nó với Matrikon OPC Explorer để đọc / ghi dữ liệu vào PLC S7-1200
 3. Thiết lập cấu hình để kết nối với Baxter Robot
 4. Trao đổi dữ liệu giữa S7-1200 PLC và Baxter qua Modbus TCP
 5. Liên kết nó với phần mềm MES hoặc MOM (ví dụ: Apriso, SIMATIC IT)

Điều kiện tiên quyết:

 1. Windows PC
 2. Máy chủ Matrikon OPC cho Modbus và Matrikon OPC Explorer 
 3. PLC S7-1200 với hướng dẫn này  TIA Portal V13 - S7-1200 PLC Modbus TCP Server & Modbus TCP Client đã hoàn thành hoặc cung cấp phần mềm ứng dụng được tải xuống PLC

Hướng dẫn từng bước một

 • Tải xuống cài đặt 

  1. Phương pháp 1
   1. Đăng ký trên trang web Matrikon
   2. Tải xuống Matrikon OPC Modbus Server và Matrikon OPC Explorer
  2. Phương pháp 2
   1. Tải xuống từ  đây
  3. Theo dõi trình cài đặt
 • Matrikon OPC Modbus Server :: Cấu hình

 1. Mở Máy chủ MatrikonOPC cho Modbus
 2. Thêm một nút máy chủ mới thuộc loại Modbus Ethernet PLC


Định cấu hình nút máy chủ mới như trong hình bên dưới

 1. Trong trường IP, chúng ta phải sử dụng IP của PLC
 2. Trong số cổng, chúng ta phải sử dụng cổng được cấu hình trong PLC
 3. Địa chỉ Modbus sẽ là ID phiên bản Modbus được cấu hình trong PLC
 4. Nhấn nút Tạo , bất kỳ thay đổi nào sẽ yêu cầu nút Áp dụng .
 • Matrikon OPC Explorer :: Cấu hình & Sử dụng

 1. Mở Matrikon OPC Explorer
 2. Được kết nối với Máy chủ Modbus OPC đã tạo trước đó
  1. Chọn máy chủ Matrikon.OPC.Modbus.x OPC trong menu con của Localhost.
  2. Nhấn nút Kết nối ở menu bên phải.
  3. Trạng thái kết nối sẽ thay đổi. 
   1. Đã kết nối: Có
   2. Trạng thái: Đang chạy
 3. Nhấn nút Thêm thẻ để xác định địa chỉ modbus cho các hoạt động đọc và / hoặc ghi
  1. Cửa sổ Mục nhập thẻ sẽ bật lên cho phép cấu hình thẻ:
  2. Chọn tên của Modbus OPC Server đã tạo trước đó: S7-1200
  3. Chọn chức năng Modbus hoặc dữ liệu sẽ được sử dụng: chúng tôi quan tâm đến các Đăng ký Giữ có địa chỉ 4xxxx
  4. Chỉ định địa chỉ chính xác: S7-1200.4: 1 là địa chỉ 40001
  5. Chọn loại dữ liệu phù hợp: word
  6. Xác định kiểu truy cập cho địa chỉ này: Đọc và Viết
  7. Thêm thẻ vào danh sách thẻ bằng cách nhấn vào mũi tên phải
  8. Nhấn nút OK
 4. Trong Matrikon OPC Explorer, chúng ta nên có một nhóm các thư mục thẻ
  1. Trong TIA Portal, chúng ta có thể quan sát thấy giá trị của Thanh ghi giữ có địa chỉ 40001 trong PLC là 0191 trong hệ thập lục phân có nghĩa là 401 trong hệ thập phân
  2. Trong TIA Portal, chúng ta có thể quan sát số lượng yêu cầu đọc / ghi trong các biến Done, có nghĩa là Modbus OPC Server đang đọc / ghi dữ liệu theo chu kỳ lên PLC
  3. Trong Matrikon OPC explorer, chúng ta có thể quan sát giá trị của thanh ghi giữ 40001 khi được đọc từ Máy chủ Modbus OPC, nơi đọc nó từ PLC S7-1200
  4. Trong Matrikon OPC explorer, chúng ta có thể quan sát chất lượng và dấu thời gian của dữ liệu đọc. (Chất lượng tốt có nghĩa là máy chủ OPC được kết nối thành công với PLC)
 5. Để ghi một giá trị từ Matrikon OPC Explorer vào PLC, hãy làm theo các bước:
  1. Đảm bảo rằng thẻ tương ứng được xác định
  • Trong thư mục Nhóm thẻ, nhấp chuột phải vào thẻ có giá trị mà bạn muốn sửa đổi và chọn tùy chọn: Ghi giá trị
  1. Một cửa sổ mới sẽ mở ra, chọn thẻ, kiểu dữ liệu của nó, chèn giá trị mới và nhấn nút Áp dụng.

Máy chủ Modbus Matrikon OPC :: Khả năng kết nối với Robot Baxter

Sẽ được bổ sung sau các bài kiểm tra thử nghiệm

Mô phỏng không thành công :: Không thể khởi chạy trình bao bọc ROS Modbus .

2017.01.20 Cập nhật: 

Thay vì chạy: 

$ rosrun modbus_wrapper modbus_client.py _ip: = "localhost" _port: = 1234 

như được trình bày trong  trình bao bọc ROS Modbus , lệnh sau sẽ được xem xét:

$ rosrun modbus modbus_client.py _ip: = "localhost" _port: = 1234

Sẽ được kiểm tra và xác nhận trong môi trường mô phỏng và phần này được cập nhật cho phù hợp

Robot S7-1200 & Baxter :: Trao đổi dữ liệu

Sẽ được bổ sung sau các bài kiểm tra thử nghiệm

Robot S7-1200 & Baxter :: Tích hợp với phần mềm MOM hoặc MES

Sẽ được bổ sung sau các bài kiểm tra thử nghiệm

 • TamasLaszlo Tofalvi - sẽ rất hữu ích nếu tôi có thể lấy hình ảnh của Apriso MOM (kit, v.v.)
 1. TIA Portal V13 - tải xuống và cài đặt
 2. TIA Portal V13 - S7-1200 PLC Modbus TCP Server & Modbus TCP Client

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét