Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Vùng nhớ đặc biệt trong PLC S7-1200!

 Vùng nhớ đặc biệt trong PLC S7-1200!

Trong PLC S7-200 ta đã quá quen với việc sử dụng vùng nhớ đặc biệt, các ô nhớ có chức năng đặc biệt, ví dụ như SM0.0, SM0.1,... Vậy trong PLC S7-1200 có vùng nhớ này hay không?
Câu trả lời là có, tuy nhiên địa chỉ của các ô nhớ của vùng nhớ này không được quy định trước mà là do người dùng quy định.
Từ Project đã tạo trong phần mềm TIA PORTAL, nhấn chuột phải vào PLC đang sử dụng và chọn Properties. Cửa sổ cài đặt PLC sẽ hiện ra.
Từ cửa sổ này, tại tab General, ta chọn mục System & Clock memory. Sẽ có 2 phần là System memory bits và Clock memory bits.
Ở phần System memory bits, đánh dấu vào ô Enable the use of system memory byte để bật chứng năng này. Trong phần Address of system memory byte là địa chỉ vùng nhớ byte chứa các bit hệ thống. Ở đây chọn là MB1. Tức là các bit hệ thống sẽ có địa chỉ: M1.0, M1.1, M1.2, M1.3.
Ở phần Clock memory bits, tương tự cũng đánh dấu vào ô Enable the use of clock memory byte. Trong phần Address of clock memory byte là địa chỉ vùng nhớ byte chứa các bit clock.


1 nhận xét: