Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

bài tập nghịch cho vui

 Một bài tập rất hay cho thuộc tính text list trong WinCC V140 nhận xét:

Đăng nhận xét