Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2021

1. LỆNH PID LOOP s7 200

 Bạn vào phần mềm Step7-Micro win, lấy lệnh PID, sau đó nhấn F1, đọc triếng anh trước nha.


Sau đó, đọc tiếng Việt.

1. LỆNH PID LOOP


Lệnh PID Loop vòng (vòng tỉ lệ, tích phân, vi phân) được dùng để thực hiện phép toán PID. Lệnh này có hai toán hạng: một là địa chỉ TBL, là địa chỉ khởi đầu của bảng lập vòng và hai là số LOOP, là hằng số từ 0 đến 7.
Các điều kiện lỗi khi set ENO = 0, SM1.1 (overflow), SM4.3 (run-ti me), 0006 (địa chỉ gián tiếp).
Tám lệnh PID có thể được dùng trong một chương trình. Nếu hai hoặc nhiều hơn hai lệnh PID được dùng cùng một số vòng (thậm chí chúng có bảng địa chỉ khác nhau), thì những phép tính PID sẽ can thiệp vào lẫn nhau và ngõ ra sẽ không đoán hay tính toán được.
Bảng lập vòng lưu trữ 9 thông số có chiều dài là 36 byte được dùng cho việc điều khiển, giám sát sự vận hành vòng lập, bao gồm giá trị hiện tại và giá trị trước đó của biến điều chỉnh, biến đặt, ngõ ra, độ lợi, thời gian lấy mẫu, thời gian tích phân, thời gian vi phân, tổng tích phân (mức ngưỡng bias).

Địa chỉ lệnh Tên Dạng Type Miêu tả
0 Biến xử lý (process variable) PVn Double word – real in Bao gồm biến xử lý, chuẩn hoá từ 0 đến 1.
4 Điểm đặt (setpoint) SPn Double word – real in Bao gồm điểm đặt, chuẩn hoá từ 0 đến 1.
8 Output Mn Double word - real in/out Ngõ ra PID đã được tính toán, chuẩn hoá tỉ lệ từ 0 đến 1.
12 Độ lợi vòng (Gain) Kc Double word - real in Bao gồm độ lợi là hằng số tỷ lệ. Có thể dương hoặc âm.
16 Thời gian lấy mẫu (Sample time) Ts Double word - real in Thời gian lấy mẫu, đơn vị là giây, là số dương.
20 Thời gian tích phân (Integral time) hoặc reset Ti Double word - real in Chứa thời gian tích phân và tốc độ (rate), đơn vị tính: phút, là số dương.
24 Thời gian vi phân (Derivative time) hoặc reset TD Double word - real in Chứa thời gian vi phân và tốc độ (rate), đơn vị tính: phút, là số dương.
28 Mức ngưỡng (bias) MX Double word - real In/out Bao gồm mức ngưỡng và giá trị tổng vi phân nằm từ 0 đến 1.

32 Biến xử lý trước đó PVn-1 Double word - real In/out Trị số đo giá trị của biến xử lý trước đó được lưu từ lúc thực thi lệnh PID cuối cùng.
https://lib.hpu.edu.vn/bitstream/handle/123456789/26843/20_VuTrongNghia_DC1701.pdf?sequence=1

0 nhận xét:

Đăng nhận xét