Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

Websever

 1. Webserver

https://drive.google.com/file/d/0B5R159qhJCQWTU9yTV9yeWo3TFk/view?resourcekey=0-ZJnjy8K5rQw5ZL7ZOdYycQ

2. PLC

https://drive.google.com/file/d/0B5R159qhJCQWbmVvVHdmZU9YYk0/view?resourcekey=0-S3_VTpx4pNhs0toOudYAgw

0 nhận xét:

Đăng nhận xét