Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

D0.0 TRONG PLC MITSUBISHI LÀ GÌ ???

 D0.0 TRONG PLC MITSUBISHI LÀ GÌ ???

- D là một thanh ghi 16bit , bản chất trong thanh D có 16bit ghép lại. Nếu chỉ ghi D0, D1, D2… thì đó là sử dụng cả 16bit trong thanh ghi.
- Nếu ta muốn sử dụng từng bit trong thanh ghi D thì ta khai báo theo cấu trúc sau :
Dn.m (Thanh ghi R, S, Z không sử dụng được định dạng này)
Trong đó :
+ n là số thứ tự của thanh ghi D
+ m là số thứ tự của bit trong thanh ghi (0->F tương ứng từ bit số 0 đến bít số 15)
Dưới đây là một vài câu lệnh cụ thể:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét