Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

Hướng dẫn note khi simualation trong TIA portal

 Hướng dẫn note khi simualation trong TIA portal

Khi bạn tạo 1 project mà khi simulation lên có dòng thông báo như ảnh (1) thì có thể nhấn OK và tiếp tục mô phỏng. Nhược điểm là sau khi tắt project đi và mở lại mà simulation lại tiếp tục báo lỗi.
Hoặc có những máy sẽ ko có thông báo như ảnh 1 mà là ảnh (2) 'Main [OB1]' cannot be simulated. If the block is a library block, use a library with simulation support. Otherwise, select the option "Support simulation during block compilation" in the project properties and recompile the block.
Để khắc phục tình trạng trên các bạn làm theo ảnh số bạn( mở Propertie của project lên. và chọn như hình (4)0 nhận xét:

Đăng nhận xét