Thứ Tư, 3 tháng 5, 2023

Ghi dữ liệu từ trình duyệt web xuống PLC

 

Ghi dữ liệu từ trình duyệt web xuống PLC

I – Tải project mẫu

Link tải project mẫu (Tia portal V16): Tải về

II – Video hướng dẫn

III – Các bước thực hiện

Bước 1: Tại file “FC1_Common.js” tạo hàm chức năng sửa và lưu dữ liệu

Bước 2: Tại file “FC1_Common.js” tạo hàm chức năng báo đang sửa dữ liệu

Bước 3: Tại file “FC1_Common.js” tạo hàm chức năng báo đang LƯU dữ liệu

Bước 4: Tại file Index.html tạo 2 nút nhấn có tên “Sửa” và “Lưu”

Bước 5: Tạo bảng tag ghi dữ liệu xuống PLC trong file IO.html

Bước 6: Tại folder “CSS” tạo một file css có tên “main_Screen.css” và gọi ra phần header của file “Index.html”

Bước 7: Thêm code CSS cho 2 nút nhấn SỬA và LƯU trong file “main_Screen.css”.

Bước 8: Tại file “FC1_Common.js” sửa lại hàm chức năng đọc lên giá trị tag (code dòng 3)

Bước 9: Tải lại folder Web vào PLC và kiểm nghiệm kết quả

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét